حمید رضا کلارستاقی

رییس هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی شیمی

 دانشگاه صنعتی شریف سال 1996

E-mail: hkalarestaghi@parsomran.com

میر بهروز محسن قاسمی

مدیرعامل

تحصیلات : کارشناس ارشد سازه 

 1978 دانشگاه ایلینویز امریکا

E-mail: bghasemi@parsomran.com

 

مصطفی بهشتیان اردکانی

نایب رییس هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی شیمی

دانشگاه تهران 1976

E-mail: mbeheshtian@parsomran.com

 

حمید شفیعی آزاد

سهامدار

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف 1995

 E-mail : hshafieazad@parsomran.com

علی بهشتیان اردکانی

سهامدار

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

دانشگاه علم و صنعت 2000

E-mail: abeheshtian@parsomran.com

چارت سازمانی شرکت مهندسی پارس عمران آسیا