خدمات مهندسي مشاوره در امور آب و فاضلاب شامل: شبكه‌هاي توزيع

ايستگاههاي پمپاژ، شبكه‌هاي جمع‌آوري، تصفيه‌خانه‌هاي، آب و فاضلاب

خطو ط انتقال آب و فاظلاب وسيستم بازيافت پساب و واحدهاي آب شيرين‌كن

خدمات بررسي و شناسايي طرح ها از نظر فني و اقتصادي و كنترل پروژه

Vacuum ارائه خدمات طرح و اجرا براي شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب مكشي

خدمات نظارتي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب

خدمات مهندسي مشاوره در امور نيروگاههاي برق آبي – کوجک

  EPC و DBO  ارائه خدمات طرح و اجرا

مطالعات زيست محيطي طرحهاي اجرايي