پروژه های در دست اجرا

تصفیه خانه فاضلاب شهر لردگان

خدمات مهندسی ارزش، بازنگری مطالعات فاز 2 ، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه پی سی نظارت کارگاهی و عالیه 

پروژه های خاتمه یافته

تامین آب خام مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان

EPCبازنگری مطالعات قبلی و انجام مطالعات فاز 1 و 2 ، تهیه اسناد مناقصه به روش

به منظور تامین آب خام مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان

مطالعات زیست محیطی صنایع کشتی سازی پرشیا مارین(قشم)​

مشخصات قرار دادی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای احداث کارخانه صنایع کشتی سازی پرشیا مارین – قشم

نیروگاه برق آبی ماسالی(لنکران) - جمهوری آذربایجان

مطالعات شناخت و مکان یابی، فاز 1 و 2 ، تهیه اسناد مناقصه و نظارت عالیه

مطالعات مرحله دوم شبکه و انتقال فاضلاب روستاهای اطراف شهرکرد

مشخصات قرارداد مطالعات فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب و خط انتقال3 روستاهای الحاقی به شهر کرد

طرح تصفيه خانه آب فارابي (شرکت توسعه نیشکر)

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي پیش تصفيه آب فارابي

طرح تصفيه خانه آب كاشان

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي تصفيه خانه آب كاشان و شهر هاي مسير انتقال آب زاينده رود

مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آب شهر اسدیه

ارائه خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آب شهر اسدیه – استان خراسان جنوبی

طرح تصفيه خانه مدول دوم فاضلاب كرمان

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب كرمان

طرح تصفيه خانه فاضلاب قم

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب قم

طرح تصفيه لجن تصفيه خانه فاضلاب كرمانشاه

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي تصفيه لجن فاضلاب كرمانشاه

طرح تصفيه خانه فاضلاب زاهدان

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب زاهدان

طرح تصفيه خانه فاضلاب نوشهر – چالوس

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي  نوشهر -چالوس