پروژه های در دست اجرا

سازندگان : مشارکت شرکت آب پردازان بهار و مهندسین مشاور پارس عمران آسیا

شرح مختصر کار : واحد های تصفیه فاضلاب(فرآیند لجن فعال MLE) برای طرح ارتقاء برای جمعیت 64057 ( سال 1420)

و جریان متوسط ورودی 16805 متر مکعب در روز

مدت انجام پروژه : 38 ماه شامل 24 ماه دوره طراحی  و مهندسی و اجرا ،2 ماه پیش راه اندازی و 12 ماه بهره برداری  ماه

       52/000ریال /000/000  /  E مبلغ پیمان: خدمات طراحی و مهندسی

  4.718.470.000.000  ریال  /  PCO  ساخت حمل اجرا و بهره برداری

 

نام پروژه : طراحی ،احداث ساختمان ، ساخت ، تهیه ،حمل،نصب و راه اندازی،ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب بابلسر – استان مازندران EPCO به روش

: مشخصات پروژه:  تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی شامل

              گرد آوری اطلاعات پایه مشخصات فنی طرح پایه

 گرد آوری هزینه های سرمایه گذاری اولیه طرح پایه

 طول دوره ی اجرا و توزیع زمانی هزینه های سرمایه گذاری در هرسال

 میزان فاضلاب ورودی و پساب تولیدی در طی دوره بهره برداری

  تعداد اشعابات ،برنامه اجرا و بهره برداری

 نوع،میزان و هزینه مواد شیمیایی سالانه مصرفی

 میزان توان و انرژی مصرفی مورد نیاز سالانه تصفیه خانه ها

  تعداد و تخصص نیروی کار بهره برداری از تصفیه ها و خطوط فاضلاب

  محاسبه قیمت هر متر مکعب پساب ب ازای تعداد سال واگذاری و نرخ بازده داخلی بین 18 الی 24 درصد در سال مبنا

 

قرارداد تهیه گزارش توجیهی فنی مالی فروش پساب تصفیه خانه های فاضلاب لردگان ،شهرکرد و گندمان به روش بیع متقابل در استان چهارمحال و بختیاری طی 3 قرار داد جداگانه 

 

تصفیه خانه فاضلاب شهر لردگان

خدمات مهندسی ارزش، بازنگری مطالعات فاز 2 ، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه پی سی نظارت کارگاهی و عالیه 

پروژه های خاتمه یافته

تامین آب خام مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان

EPCبازنگری مطالعات قبلی و انجام مطالعات فاز 1 و 2 ، تهیه اسناد مناقصه به روش

به منظور تامین آب خام مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان

مطالعات زیست محیطی صنایع کشتی سازی پرشیا مارین(قشم)​

مشخصات قرار دادی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای احداث کارخانه صنایع کشتی سازی پرشیا مارین – قشم

نیروگاه برق آبی ماسالی(لنکران) - جمهوری آذربایجان

مطالعات شناخت و مکان یابی، فاز 1 و 2 ، تهیه اسناد مناقصه و نظارت عالیه

مطالعات مرحله دوم شبکه و انتقال فاضلاب روستاهای اطراف شهرکرد

مشخصات قرارداد مطالعات فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب و خط انتقال3 روستاهای الحاقی به شهر کرد

طرح تصفيه خانه آب فارابي (شرکت توسعه نیشکر)

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي پیش تصفيه آب فارابي

طرح تصفيه خانه آب كاشان

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي تصفيه خانه آب كاشان و شهر هاي مسير انتقال آب زاينده رود

مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آب شهر اسدیه

ارائه خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آب شهر اسدیه – استان خراسان جنوبی

طرح تصفيه خانه مدول دوم فاضلاب كرمان

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب كرمان

طرح تصفيه خانه فاضلاب قم

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب قم

طرح تصفيه لجن تصفيه خانه فاضلاب كرمانشاه

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي تصفيه لجن فاضلاب كرمانشاه

طرح تصفيه خانه فاضلاب زاهدان

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب زاهدان

طرح تصفيه خانه فاضلاب نوشهر – چالوس

ارائه خدمات مهندسي جهت انجام طراحي پايه و تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك اجرايي و نظارت بر ساخت و اجراي  تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي  نوشهر -چالوس